ரூ. 2,50,000 மதிப்பிலான பரிசுகளை வெல்வதற்கான வாய்ப்பு

ரூ.5000, ரூ.3000 மற்றும் ரூ.2000 மதிப்பிலான வவுச்சர்கள் தினசரி வெற்றியாளர்களுக்குக் கிடைக்கும்