சாதனை
புள்ளிகள்
ரன்
1
50+
25
100+
50
150+
90
200+
150
Duck(0)
-20
ஸ்ட்ரைக் ரேட் (குறைந்தபட்சம் 20 பந்துகளுக்கு)
0.0 - 24.9
-30
25 - 49.9
-20
50 - 74.9
-10
75 - 99.9
0
100 - 124.9
10
125 - 149.9
20
150 - 174.9
30
174.9 - 199.9
40
200+
50
சாதனை
புள்ளிகள்
விக்கெட்
20
3+
15
5+
50
6+
75
7+
100
8+
150
எகானமி ரேட் (குறைந்தபட்சம் 2 ஓவர்)
0 - 1
50
1.1 - 2
40
2.1 - 3
30
3.1 - 4
20
4.1 - 5
10
5.1 - 6
0
6.1 - 7
-10
7.1 - 8
-20
8.1+
-30
சாதனை
புள்ளிகள்
கேட்சு
10
ஸ்டம்பிங்
10
ரன் அவுட்
10
சிறப்பான ஆட்டத்திற்கான புள்ளிகளைத் தவிர, ஆட்டநாயகன் விருதிற்கு 30 புள்ளிகள் கிடைக்கும்